Delfia Batavorum logo

Uitspraken van de Rechtbank en de Raad van State Den Haag

Bolwerk

Op 10 april 2014 heeft de Afdeling Bestuursrecht van de Rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan over het door Delfia Batavorum ingestelde beroep betreffende het verlenen van een omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk vervangen en nieuw plaatsen van kademuren en bruggen ter plaatse van het Bolwerk in Delft. CBS is van mening dat vanuit historisch oogpunt bezien de derde, meest westelijke (fiets)brug onnodig en ongewenst is.

Hoewel de reconstructie van het Bolwerk een mooi element is in het door de Spaanse architect Joan Busquets ontworpen masterplan voor de inrichting van de bovengrondse ruimte in het Spoorzonegebied vindt CBS dat de geplande derde brug, vanaf de Coenderstraat naar de punt van het Bolwerk, afbreuk doet aan de historische kwaliteit van het Bolwerk.
Dit ontwerp voor de openbare ruimte werd pas in mei 2013 als een vastgesteld plan gepresenteerd, waarop geen inspraak of wijziging meer mogelijk was. De door CBS aangevoerde bezwaren tegen de inrichting van het Bolwerk en de aanleg van de derde brug vonden geen weerklank bij de gemeente, hoewel het niet bouwen van de derde brug ook als een bezuiniging zou kunnen worden aangemerkt.

Bij de Adviescommissie voor Bezwaarschriften (AvB) had CBS wat meer succes, want daar werd het bezwaar dat het plan Busquets onvoldoende was getoetst aan de Welstandsnota gegrond verklaard. Als het College van B&W dit advies had overgenomen zou het plan Busquets opnieuw beoordeeld moeten worden op de welstandscriteria met de mogelijkheid om de bouw van de derde brug opnieuw ter discussie te stellen.
Helaas heeft B&W het advies van de AvB niet overgenomen, reden voor Delfia Batavorum om op voorstel van CBS in beroep te gaan bij de bestuursrechter tegen de bovengenoemde vergunning-verlening.
Het verweer van de gemeente hield in dat het plan niet zou moeten worden getoetst aan de Welstandsnota, maar aan het in 2009 vastgestelde Beeldkwaliteitsplan Spoorzone. Dit was een nieuw argument in de discussie. Volgens de toenmalige presentatie was het Beeldkwaliteitsplan bedoeld om sturing te geven aan de te bouwen kavels en niet aan de inrichting van de openbare ruimte. Een standpunt dat door de gemeente in de Nota Inspraak en Overleg dd. 3 juli 2009 nog eens met nadruk werd bevestigd, als antwoord op een zienswijze over de weinige aandacht die in deze nota was besteed aan de openbare ruimte……!
De bestuursrechter gaf zich weinig tijd om zich verder in deze zaak te verdiepen en heeft de redenering van de gemeentelijke vertegenwoordigers gevolgd: dat in dit geval niet de Welstands-nota, maar het Beeldkwaliteitsplan van toepassing was op het Bolwerk en daarmee werd ons beroep als ongegrond verklaard. Er is besloten om deze juridische procedure niet verder te vervolgen.

Inmiddels is er onder de paraplu van het Platform Spoor een werkgroep gevormd om de te voorziene problemen met het fietsverkeer rondom het station en de aangrenzende straten en stegen in kaart te brengen. De fietsroute over de derde brug van het Bolwerk zal daarvan een onderdeel zijn, waarbij de bouw van de brug opnieuw ter discussie kan worden gesteld.

Gladde steegwanden

Op 9 juli 2014 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het door Delfia Batavorum ingestelde beroep inzake het belang van ‘gladde steegwanden’ in de Delftse binnenstad.
In het inmiddels vastgestelde Bestemmingsplan Binnenstad 2013 is in de planregels opgenomen een afwijkingsbevoegdheid om overbouwing van stegen in de historische binnenstad niet bij voorbaat uit te sluiten. CBS had liever gezien dat in de regels was opgenomen dat in de smalle stegen geen balkons en andere uitbouwen gerealiseerd zouden mogen worden. Het beroep van CBS was mede ingegeven door de jarenlange procedure, die gevoerd moest worden om de plannen voor de overbouwing in de Nickersteeg met hardglazen balkons ongedaan te maken en, in een later stadium, de gemeente te bewegen om de bouwvoorschriften te handhaven, omdat er in de gevel nog steeds drie naar buiten draaiende deuren zaten, zonder balkons.

Dat er in de Nota Inspraak en Overleg van 26 april 2012 door de gemeente een toezegging was gedaan om deze beperking op te nemen in het Bestemmingsplan maakte op de raadsheer (in dit geval een raadsvrouw) weinig indruk, terwijl de vertegenwoordigers van de gemeente niet konden ontkennen dat deze toezegging was gedaan.

Ook het dikke dossier over de moeizame procedure in de Nickersteeg kreeg nauwelijks aandacht. De formulering dat in de planregels is gewaarborgd dat geen onevenredige aantasting van cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden plaatsvindt, was voor de Raad voldoende reden om het beroep van Delfia Batavorum/CBS ongegrond te verklaren.
In voorkomende gevallen is het dus aan het College van B&W om te bepalen of aan/uit- of overbouwingen bij bouwplannen in de stegen aanvaardbaar zullen zijn.

Zoeken


Eerdere activiteiten CBS


Agenda

dinsdag 02 juli 2024
Het Plakkaat van Verlatinge - De eerste Onafhankelijkheidsverklaring ter wereld
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.