Delfia Batavorum logo

Verslag ALV 19-04-2023

CONCEPT

Plaats: wijkgebouw De Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4
Aanwezigen: 44 leden

1. Ontvangst

2. Opening door voorzitter om 20:00 u

3. Mededelingen, ingekomen stukken

geen

4. Benoeming beoogd secretaris Ben Drentje

Ben stelt zich kort voor. Er zijn geen bezwaren tegen de benoeming binnengekomen.
Besluit: Ben Drentje wordt met ingang van 19 april 2023 secretaris van Delfia Batavorum (DB)5.

5. Benoeming nieuwe leden kascommissie

Besluit: Ab Sprong en Marinus Hom zijn de nieuwe kascommissieleden, naast zittend commissielid Willem Merens (aftredend 2024). De heren Van der Jagt en Drentje treden af en worden hartelijk bedankt voor hun diensten.

6. Verslag ALV 5 maart 2022

Geen op- of aanmerkingen

7. Jaarrekening en verslag kascommissie

Toelichting door penningmeester.
Verslag en aanbevelingen kascommissie door Frits van der Jagt.

In het kort:

  • belegging van kasmiddelen
  • verruiming doelstelling Blokfonds
  • begroting van de excursies hoeven in beginsel niet kostendekkend te zijn.

Eea  wordt in het Bestuur DB verder besproken.

Besluit: op advies van kascommissie wordt de jaarrekening 2022 goedgekeurd en het Bestuur décharge verleend voor het financiële beheer.

8. Ambities 2023, naar aanleiding van inspiratiedag

Inleiding door voorzitter die wijst op belang verjonging, communicatie en professionalisering van de automatisering. Ted van Geest wordt onze nieuwe webmaster en volgt daarmee Jenny Omvlee op. De overdracht zal geleidelijk en in goed overleg plaatsvinden.

De commissies hebben de volgende inbreng:

Lezingencommissie

Twee vacatures lijken te worden vervuld. Er zijn contacten met mensen die streven naar 5 – 6 lezingen/jaar waarbij enkele aansluitend op landelijke thema’s.
Structurele samenwerking met excursiecommissie. Ruimere toegang voor niet-leden.
Overleg met DOK en De Veste over samenwerking en locatie. Eventuele terugkeer naar het museum als locatie lijkt uitgesloten wegens de hoge kosten.

Achter de Gevels

Gedeeltelijk vraaggerichte attitude, gedeeltelijk (vanuit de vroegere status van AdG) eigen initiatieven op basis van “hobbyisme”. Meer structureel overleg met Stadsarchief waardoor meer concrete samenwerking tussen DB en Stadsarchief. Idee om later in het jaar de activiteiten vandG extra onder de aandacht te brengen. Vz wijst op aspect verjonging; zorg dat AdG jongeren blijft interesseren!

Excursiecommissie

Attendeert op hun vacatures! Structurele samenwerking met lezingencommissie. Structurele samenwerking met Midden Delfland, meer samenwerking met andere historische verenigingen. Plan voor enquete over lezingen en excursies.

Le Comte

Afwachtende attitude. Weinig ingediend. Belang van aansturing van de verantwoordelijkheid in deze bij de eigen leden door LC commissie en Bestuur DB; kortom voorstellen indienen!
Suggestie voor poedelprijs is door het bestuur op advies van leden afgewezen, niet passend bij de statuur van LC.

Communicatie

Genoemd is reeds de websiteontwikkeling. Belang van nieuwsbrief en goede contacten locale pers. Vorming van een redactiecommissie olv Jan Tromp.

CBS

Verbreding van de opvatting (toekomstig) erfgoed (na 1965) vergt andere strategie mbt projectontwikkelaars, gemeente, bewonersverenigingen etc.
Relatie met Expertise Platform Water (EPW), samenwerking met jeugd (TU Bouwkunde); meer en betere samenwerking met Gemeente, afdeling erfgoed, terrassenbeleid “post-Covid”; waardekaart (kaart met gemarkeerde interessante gebouwen en locaties) en input van bewoners in deze.
Als nieuwtje wordt opgemerkt dat de Duitse Bunker aan de Westvest door de Gemeente is verkocht aan de HdK stichting, die er iets moois mee gaat doen.

9. Begroting

Na toelichting door penningmeester, mede op basis van commentaar en aanbevelingen van de Kascommissie die hij een plek heeft gegeven in het voorstel voor de begroting, volgt instemming.

Vz merkt nog op dat de websiteontwikkeling vooralsnog uit eigen middelen wordt gefinancierd.

Besluit: goedkeuring Begroting 2023

10. EPW

Voorzitter geeft toelichting op voorstel om EPW op te nemen als onderdeel van DB. Wijziging    huishoudelijk reglement is noodzakelijk.

Besluit: ALV stemt in met voorstel om EPW op te nemen als onderdeel van DB en met de wijziging van de statuten in deze.
Melding door voorzitter intentie tot toetreding DB door Archeologische Werkgemeenschap. Dit wordt nader onderzocht.

11. Rondvraag

Aanbeveling de website te ontwikkelen als goed toegankelijk voor jongeren

12. Sluiting

Om 21:25 uur met speciaal dank aan de aanwezigen van het EPW.

Besluitenlijst

23-04-19-01
 
Ben Drentje wordt met ingang van 19 april 2023 secretaris van Delfia Batavorum (DB)
23-04-19-02
 
Ab Sprong en Marinus Hom zijn de nieuwe kascommissieleden, naast zittend
commissielid Willem Merens
23-04-19-03 op advies van kascommissie wordt de jaarrekening 2022 goedgekeurd en het Bestuur décharge verleend voor het financiële beheer.
23-04-19-04 goedkeuring Begroting 2023
23-04-19-05 ALV stemt in met voorstel om EPW op te nemen als onderdeel van DB en met de wijziging van de statuten in deze.


    

ZoekenLid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.