Delfia Batavorum logo

Jaarverslag Commissie Behoud Stadsschoon 2021

 • Bij een van de belangrijkste Delftse “erfgoed” projecten “de renovatie en vernieuwing van het Prinsenhofcomplex”,  bleef CBS betrokken. Haar voorzitter bleef lid van de onafhankelijke (burger) adviesgroep Prinsenhofgebied.  Op 23 november kreeg de Adviesgroep een intensieve ”briefing” van de gemeentelijke projectorganisatie, de geselecteerde ontwerpers o.l.v. van het Bureau BiermanHenket en de directeur van het Prinsenhof Museum, Janelle Moerman.
  Begin 2022 worden de eerste ontwerpschetsen verwacht, die uiteraard ook aan de stad zullen worden gepresenteerd. CBS houdt blijft ook hier de vinger aan de pols houden! 
   
 • De beloofde planvorming voor het autoluw plus maken van de zuid westelijke binnenstad cf. het Mobiliteitsplan 2040 ving in 2021 aan met een uitgebreide inventarisatie van de opvattingen, wensen en bezwaren vanuit alle betrokken inwoners en belangenorganisaties. Ook CBS kreeg die gelegenheid in een interview op 16 november, waarvan ook verslag is ontvangen. De terugkoppeling van deze informatievergaring naar de Raad moet nog plaatsvinden. 
  Zoals ook al bij de Raad bepleit benadrukte CBS dat het belangrijkste middel om de omgevingskwaliteit te verhogen is om de Gasthuisplaats bij absolute voorrang parkeer vrij te maken en eindelijk op gepaste wijze incl. ruimte voor groen en  historie te herontwikkelen. 
   
 • Het nauwlettend volgen van de werkzaamheden en (welstands-) advisering van de Adviescommissie Omgevings Kwaliteit (AOK) blijft door CBS als een belangrijke taak worden gezien. Bij vrijwel alle (openbare) vergaderingen waar plannen aan de orde komen die aan het taakveld van CBS raken (zoals bouw of ontwikkelingsplannen waarbij cultuur historische en/of monumentale aspecten zijn betrokken) is CBS aanwezig. Spreekrecht hebben wij daar niet, het streven om dat als vanzelfsprekend onderdeel van burgerparticipatie in het reglement van orde ingevoerd te krijgen is ook in 2021 intensief voortgezet, waarbij inmiddels ook diverse raadsleden betrokken zijn geraakt. De hoop is dat de invoering van de Omgevingswet hierbij een katalyserende werking zal hebben – maar de invoering van die wet wordt steeds weer uitgesteld. 
   
 • Tegen het bouwplan voor  Kruisstraat 71 (inmiddels “de Bieb” gedoopt) liep sinds 2020 een viertal bezwaren tegen de eerste fase, o.a. van CBS / Delfia Batavorum. Deze betroffen allen vooral de toegestane bouwhoogte. Bezwaarmakers vonden dat deze te sterk afweek van een bij het bouwblok Molslaan-Kruisstraat-Yperstraat passende hoogte, waarmee inbreuk werd gemaakt op de principes van aansluiten bij het karakter van het beschermd stadsgezicht. Nadat Burgemeester en Wethouders – na een gelijkluidend advies van de adviescommissie Bezwaarschriften-  de bezwaren ongegrond hadden verklaard, besloten alle partijen de stap naar de Rechtbank te zetten. De hoorzitting vond plaats op 7 december. Inmiddels weten wij dat op18 januari alle bezwaren ongegrond zouden worden verklaard.
  CBS en bestuur besloten al eerder om dit geval in de gerechtelijke uitspraak te berusten. Als vereniging heeft Delfia Batavorum hierbij immers geen direct materieel belang en zal menigeen in de maatschappelijke afweging tussen het concrete belang van het realiseren van het bouwplan en de ideële bezwaren van Delfia Batavorum kiezen voor het eerste. Wellicht zou ook de hoogste rechter dat doen. Dat zo zijnde en in aanmerking nemende dat met een voortgezette rechtsgang door de vereniging ook aanzienlijke kosten moeten worden opgebracht, is dan ook besloten met deze bezwarenprocedure te stoppen. Vanzelfsprekend betekent dit niet dat onze inhoudelijke opvattingen over de bouwhoogte ook zijn verdwenen. 
   
 • Een reactie op de voorlopige conclusie van CBS dat Stadshuistoren in feite de beste plek zou zijn als definitieve keuze voor het historisch uurwerk, dat nu nog in de toren van de Nieuwe kerk staat, bleef ook dit jaar uit. 
   
 • Over de ontwikkelingen rond het gebied Watertoren / Kalverbos, inclusief  de herinrichting van het kruispunt Nieuwe Plantage kan vermeld worden dat daar niet alleen plannen voor herinrichting van het groengebied worden voorbereid, maar dat plannen voor restauratie / verbouwing van het pompgebouw in samenhang met de ondergrondse waterkelder voor een museale functie door een ontwikkelaar ter hand zijn genomen. Betrokken omwonenden willen vooral de beoogde horecafunctie binnen de perken houden. CBS is betrokken bij dit overleg.
  De bomen langs de Wateringsevest, die indertijd werden gesloopt i.h.k.v. de spoorzoneplannen en tegen het kappen waarvan CBS bezwaar had gemaakt (welk bezwaar werd ingetrokken omdat de gemeente toezegde ze bij de komende herinrichting te zullen herplanten) zullen nu eindelijk worden geplaatst. Maar daar heeft CBS de gemeente wel jaren lang aan hebben moeten herinneren……. 
   
 • De wegens Corona sinds 2020 verruimde mogelijkheden voor terrassen (en terrasboten) in de binnenstad hebben geleid tot steeds verder uitdijend gebruik van de openbare ruimte door horeca. Wat CBS betreft een ongewenste ontwikkeling. Een evaluatie en evt. herziening van dit beleid is door de het College in het vooruitzicht gesteld voor 2023. Dus zouden er nu geen tijdelijke verruimingen moeten worden vergund met een langere looptijd. CBS is van mening dat het dan weer tijd is voor een integrale herziening van het beleid, zoals die  ook in 2015 heeft plaatsgehad. 
   
 • Voor de verbouwing van Hotel Leeuwenbrugh incl. nieuwbouw t.p.v. de vml. school aan de Huyterstraat werd door B&W een omgevingsvergunning verleend voor een zgn. “shortstay” appartementenhotel. CBS maakte bezwaar tegen de voortijdige kap van de bomen langs de Huyterstraat. Nadat overeenstemming was bereikt met ontwikkelaar èn gemeente over een passende inrichting met nieuwe grote bomen van het pleintje aan de Huyterstraat kon dat bezwaar worden ingetrokken.
  CBS maakte ook bezwaar tegen de verbouwing als geheel wegens een ongemotiveerd toepassen van een verhoging van de bouwhoogte, terwijl het bestemmingsplan dat eist. Inhoudelijk werd bovendien ook bezwaar gemaakt tegen het grote dakterras met uitzicht op de directe omgeving, waaronder de Gasthuisplaats. De toekomstige ontwikkeling daarvan wordt bovendien ingrijpend beïnvloed door een woongevel (incl. uitkragende balkons) op de erfgrens met de Gasthuisplaats. In haar “private rol” als grondeigenaar heeft de gemeente deze mogelijk grote beperking op de ontwikkelings- en gebruiksmogelijkheden van de Gasthuisplaats kennelijk geaccordeerd.  
   
 • Samen met bewonersbelangen verenigingen, Fietsersbond en MENSenSTRAAT maakt CBS bezwaar tegen het ter visie gelegde herinrichtingsplan voor de Oude Langedijk – deel van het zgn. Rode Loper project, nadat met steun uit de gemeenteraad door het College wel was toegezegd het karakteristieke witte hekwerk langs de kade te behouden. Alle overige bezwaren tegen het geheel vlak bestraatte  – en door de bezwaarmakers als onveilig met name voor de voetganger gekwalificeerde  -herinrichtingsplan -werden op juridische ongegrond verklaard. Begin 2022 zal met de uitvoering worden begonnen. 
   
 • CBS richtte zich met een brief tot Burgemeester en Wethouders met het verzoek iets te doen aan de voortschrijdende verrommeling van de binnenstad, i.h.b. tekort schietend onderhoud aan diverse monumenten. Er is nog geen reactie ontvangen.
   
 • CBS constateert een toename van diverse kleinere (woon) ontwikkelingen op de binnenterreinen. Er lijkt wel weer een tendens te ontstaan tot het volbouwen van de binnenterreinen; bijna zoals in de 19e eeuw als gevolg van de industrialisatie. Net als toen; ruimtelijk ongewenst!  

Voorts volgde CBS in 2021 ook:

 • ontwikkelingen m.b.t. de inrichting, kwaliteit en beleving van de openbare ruimte in de binnenstad en het spoorzonegebied  
 • De planvorming Kabeldistrict Schieoevers / Schiehallen
 • Het planvormingskader voor de facilitaire uitbreiding in/naast de Nieuwe Kerk
 • De gemeentelijke inventarisatie van de eigendomssituatie van de historische stoepen in de binnenstad
 • De ombouw van het monument Mijnbouwstraat 120 (vml Mijnbouwkunde) voor een kantoor van RoyalHaskoningDHV.
 • De  toekomst van de Botanische Tuin.
 • Herontwikkelingsinitiatieven C&A gebouw aan de Paradijspoort
 • De stand van zaken m.b.t.  het  presentatie bord over Kasteel Altena

 En participeerde weer in overleg(gen) met: 

 • de gemeente over de gevolgen van de stopzetting van de grondwaterontrekking door DSM
 • stadsbouwmeester Tako Postma
 • de diverse bewonersbelangenverenigingen (Oude en Nieuwe Delf, Delft Noord, Zuidpoort en TU Noord) over ontwikkelingen van gezamenlijk belang

Tenslotte: 

 • ook dit afgelopen jaar vond geen bijeenkomst plaats van het Netwerk Strategische Monumentenzaken (NSM).

 PJQ / 14-02-2022Zie verder Eerdere activiteiten...

Zoeken


Eerdere activiteiten CBS


Agenda

dinsdag 02 juli 2024
Het Plakkaat van Verlatinge - De eerste Onafhankelijkheidsverklaring ter wereld
Meer op de agenda

Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.