Delfia Batavorum logo

Herstel gloort voor stoepen Koornmarkt

Afgelopen juni werden velen opgeschrikt door de onverhoedse, brute sloop van een aantal monumentale stoepen, hekwerken en stoeppalen voor de panden Koornmarkt 55/65, waar tot voor kort Hotel De Ark was gevestigd. Een sloopaanvraag was niet gedaan, evenmin was een omgevingsvergunning aangevraagd. En wat bekend werd van de plannen voor de nieuwe situatie kon in deze monumentale omgeving in het geheel niet door de beugel. In de vorige Nieuwsbrief is over dit alles uitvoerig bericht. Ook de Delftse Post en het Algemeen Dagblad/Delft Editie besteedden – geïllustreerd met foto’s – uitvoerig aandacht aan de zaak.

Nu is er – gelukkig – beter nieuws.  Mede n.a.v. de prompte en intensieve acties van omwonenden en de Commissie Behoud Stadsschoon (CBS) heeft het gemeentebestuur van Delft de eigenaar van de panden de verplichting opgelegd om de stoepen in hun monumentale staat te herstellen. Door de daarvoor aangetrokken architect is daarvoor een plan opgesteld, dat vervolgens in de Commissie voor Welstand en Monumenten een aantal malen is besproken en ten slotte goedgekeurd. De oude situatie wordt daarin grotendeels hersteld met de nodige technische verbeteringen en toepassing van de oorspronkelijke detaillering. De inmiddels verleende vergunning lag vanaf 25 augustus j.l. zes weken voor een ieder ter inzage.

Op initiatief van de architect heeft de CBS vervolgens nog de gelegenheid gehad in een gesprek een aantal nadere wensen op tafel te leggen, waaronder zoveel mogelijk per perceelverschil inbrengen aan de stoepverharding en het duidelijk markeren van alle perceelgrenzen – met name die tussen de beide middelste panden – door het aanbrengen van (tenminste) een stoeppaal.

Al zijn er nog wat kleinere details, die vanuit monumentaal oogpunt nog steeds voor verbetering vatbaar zijn, het ziet er toch naar uit dat dit monumentale stukje grachtenwand van één van onze mooiste grachten er over enkele maanden weer naar behoren uit zal zien.

Er is verder overeengekomen om de nieuwe fundering van de stoepen nu zo snel mogelijk aan te leggen, vooruitlopend op de realisatie van de definitieve nieuwe toestand, zodat de treurige aanblik van de situatie na de sloop op korte termijn kan worden opgeheven en het verder afbrokkelen van de bestrating kan worden gestopt.

Geconstateerd mag worden dat de reacties en inbreng van CBS, maar ook van de vele andere verontruste Delftse (binnenstads)bewoner en de daarop volgende publiciteit voor de ‘goede afloop’ van deze hele geschiedenis een belangrijke rol hebben gespeeld, de gemeente zijn verantwoordelijkheid in deze heeft genomen en de eigenaar heeft getoond zijn fout te hebben willen herstellen. Er is een harde, maar goede les geleerd, die zonodig voor anderen, die in de kwetsbare binnenstad willen (ver)bouwen als voorbeeld kan dienen!

Oktober 2014

Zoeken


Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.