Delfia Batavorum logo

Sloop stoepen Koornmarkt

23 juni 2014

Op maandagmiddag 2 juni j.l. ontstond er grote consternatie op de Koornmarkt in de Delftse binnenstad, toen voor het oog van omwonenden en passanten de hardstenen stoepen, hekwerken en bijbehorende hardstenen palen van de vier panden van het voormalig Hotel De Ark, bruut werden gesloopt ! Deze stoepen behoren bij de monumentale panden Koornmarkt 55 / 65, die alle vier zijn aangewezen als Rijksmonument met bouwjaren tussen 1800 en 1850. Ook sommige van de fraai geornamenteerde stenen palen dateren uit die tijd.

Hoewel door één van de omstanders de afdeling Monumenten van de gemeente onmiddellijk werd gealarmeerd over deze actie kon niet voorkomen worden dat aan het einde van de middag stoepen, hekken en palen grotendeels waren afgevoerd met onbekende bestemming !

Bij navraag bleek dat de panden van het voormalige hotel De Ark intussen in andere handen waren overgegaan en dat de nieuwe eigenaar bij wijze van “verrassing” voor zijn nieuwe huurders de oude stoepen wilde laten vervangen door één gladde stoep voorlangs alle vier de panden, gemarkeerd door roestvrij stalen paaltjes met lichtjes er in ! De volgende ochtend van 3 juni is op last van de gemeente het werk aan de stoepen stilgelegd, maar toen was het kwaad al geschied.
Zie de foto’s van voor en na de ingreep:

De stoepen maken deel uit van het beschermde stadsgezicht en vallen onder de monumentale status van het rijksmonument, voor wijziging waarvan altijd een wijzigingsvergunning moet worden aangevraagd. Bij de gemeente was een dergelijke aanvraag niet binnengekomen.

Veel bewoners van het grachtengebied hebben dit met afschuw zien gebeuren en er zijn talloze e-mailberichten en telefoontjes met vragen om opheldering verstuurd naar de gemeentelijke afdelingen. Want ook voor de ingrijpende doorbraken aan de achterkant en tussen de verschillende panden onderling was geen vergunning aangevraagd, er was zelfs geen melding van gedaan.

Op 19 juni j.l. was er een bijeenkomst van de Commissie voor Welstand en Monumenten, waarin o.a. deze sloop van stoepen en hekken aan de Koornmarkt aan de orde kwam. Een van de leden van de CBS was daar namens de bezwaarmakende bewoners van de binnenstad bij aanwezig.

Het werd al snel duidelijk dat de eigenaar door de gemeente gesommeerd werd om de aangebrachte schade te herstellen en, opmerkelijk genoeg, bleek hij daartoe meteen bereid te zijn. Volgens zijn woordvoerder in de commissie had deze eigenaar in een gesprek van een half uur zijn monumentenlesje wel geleerd..... Kennelijk zijn er nog steeds mensen die zich niet bewust zijn van het belang van het in stand houden van een zo gave historische binnenstad. Anders doe je zoiets niet.

Het advies van de Welstandscommissie komt er op neer dat de meest monumentale stoepen van het rechter en het linker pand volledig hersteld moeten worden en dat er voor de twee tussenliggende panden één stoep van hardstenen tegels mag worden aangelegd met in het midden één markeringspaal. Voor de eigenaar zal het een kostbare geschiedenis worden om de mooi bewerkte hardstenen palen opnieuw te laten maken, waarbij voor het terugbrengen van de stoepen het belang van een goede kwaliteit voorop moet staan.

Namens Delfia Batavorum / CBS is naar voren gebracht dat er veel bewoners zijn die alle moeite doen om hun gevel en stoep te verfraaien en dat bovendien het restaureren van historische stoepen en palen meerdere malen heeft geleid tot nominaties voor de jaarlijkse Le Comteprijs. Als er dan toch mensen zijn die moedwillig een dergelijk vandalisme bedrijven, dan zouden die eigenlijk een flinke boete opgelegd moeten krijgen. De aanwezige commissieleden waren het daar mee eens en er was alle begrip voor de opmerkingen van Delfia Batavorum/ CBS.

Het blijkt wel dat er veel meer aan voorlichting moet worden gedaan over het gemeentelijke monumentenbeleid, over het vergunningplichtig zijn van grote ingrepen aan rijks en gemeentelijke monumenten en over het belang van het bewaren van de schatten van een middeleeuwse stad.


► AD Delft, 28 juni 2014: Oude stoepen gesloopt

► Delftse Post, 2 juli 2014: Sloop stoepen zorgt voor consternatie

Zoeken


Lid worden?

Wilt u lid worden? Geef u dan op via dit formulier.